mamuli.by

Грузинскую молодежь 14-18 лет приглашает «Лагерь будущего»

momaklis_banakiДрузья,

Управление государственного министра Грузии по делам диаспоры предлагает молодежи 14-18 лет принять участие в программе «Лагерь будущего».

Лагерь представляет собой комплекс культурных, образовательных и развлекательных мероприятий, направленных на активный отдых и развитие физического, духовного и интеллектуального потенциала, социальную интеграцию и приобщение молодых людей к здоровому образу жизни.

«Лагерь будущего» длительностью 10 дней будет проходить в июне и июле. Все желающие принять в нем участие, ДО 10 МАЯ должны отправить заявку на электронную почту: diasporagovge@gmail.com.

Более подробная информация – в письме Министерства диаспоры:

ძვირფასო თანამემამულენო,

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს საშუალება ეძლევა  ჩაერთოს პროგრამაში – „მომავლის ბანაკი“, რომელსაც სსიპ „ბავშვთა დაახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ ახორციელებს. პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სახის კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობ-შემეცნებითიღონისძიებების საშუალებით საქართველოში და მის გარეთ მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა, მათი ფიზიკური, სულიერი დაინტელექტუალური პოტენციალის ამაღლება, სოცილური ინტეგრაციის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. პროგრამის ფარგლებში უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მოზარდები ქ. ანაკლიაში მდებარე საზაფხულო ბანაკში დაისვენებენ.

პროგრამაში „მომავლის ბანაკი“ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ 14-18 წლამდე თანამემამულეებს. ბანაკში დასვენების პერიოდი იქნება ივნისი — ივლისი, ხოლო ხანგრძლივობა – 10 დღე.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა სსიპ — ბავშთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს უნდა წარუდგინოს კანდიდატების სია.

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა არაუგვიანეს 10 მაისისა ელფოსტაზე: diasporagovge@gmail.com უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

  1. ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს და ქალაქის დასახელება:
  2. დიასპორული ორგანიზაციის დასახელება:
  3. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე ბავშვის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ასაკი, საცხოვრებელი მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, 1 (ერთი) ფოტოსურათი;
  4. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონი; ელ.ფოსტა.
  5. დიასპორული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონი; ელ. ფოსტა.
  6. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობა.

საკონტაქტო პირი: ეკატერინი კუპატაძიდუ. ტელ.: +995 532 236 98 70; მობ.: +995 551 08 00 60,  ელ.ფოსტა: eka@diaspora.gov.ge;

ბანაკში ყოფნის ზუსტი პერიოდის შესახებ ინფორმაციას  მოგვიანებით გაცნობებთ.

Оставить комментарий